Chut chut mat karo chut ki har jaga chhut hai.
par us chut ke liye jeb me paise ki tut hai.

ab padh na bandh kar temi bibi ki chut.